Home »

O Firmie

Powstanie, przemiany i wiodąca rola Ośrodka

Historia Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Elementów i Układów Pneumatyki sięga roku 1968, kiedy utworzone zostało Centralne Biuro Techniczne Elementów Maszyn „ELMA” w Kielcach. W pierwszych latach działalności zakres działania firmy obejmował elementy maszyn ogólnego przeznaczenia oraz przekładnie bezstopniowe, a także, pilotowo wprowadzane do programu prac, podstawowe elementy pneumatyki siłowej i układów sterujących.

W roku 1972 miało miejsce przekształcenie CBT EM „ELMA” w oddział terenowy warszawskiego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Podstaw Technologii i Konstrukcji Maszyn „TEKOMA”, z siedzibą w Kielcach, którego podstawowym zadaniem miał być rozwój młodej polskiej pneumatyki. Ostateczne ukierunkowanie działalności firmy nastąpiło 1 lipca 1975 r., kiedy na bazie kieleckiego oddziału TEKOMY, powołano samodzielny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Elementów i Układów Pneumatyki. Przedmiot i podstawowy zakres działania OBR-u określony został w zarządzeniu MPM jako „kompleksowe prowadzenie prac naukowo-badawczych, rozwojowych i doświadczalnych zmierzających do przygotowania nowych rozwiązań elementów i zespołów dla układów pneumatyki, doskonalenie metod ich wytwarzania oraz udział we wdrażaniu wyników tych prac w gospodarce narodowej” i pozostaje aktualny do chwili obecnej.

W latach 70. jednostce powierzono adaptację i wdrażanie zakupionej przez Polskę licencji na wyroby pneumatyczne firmy francuskiej CPOAC. Wiodącym zadaniem jednostki stało się budowanie polskiej pneumatyki. Z myślą o przyszłej produkcji także w tamtych latach utworzono w Kielcach Centrum Produkcyjne Pneumatyki PREMA. Niedługo potem, w bezpośrednim sąsiedztwie PREMY Ośrodek wybudował własne zaplecze badawczo-wdrożeniowe i wykonawcze.

Bazując na doświadczeniu w zakresie projektowania elementów i urządzeń przemysłowych, kadra techniczna Ośrodka szybko zdobywała specjalistyczną wiedzę i doświadczenie w dziedzinie pneumatyki. Nawiązano utrzymywane do dzisiaj liczne kontakty o podłożu naukowym oraz szeroką współpracę z krajowymi wyższymi uczelniami.

 

Współpraca naukowo-techniczna

Ośrodek od początków swojej działalności prowadzi wielostronną współpracę z krajowymi wyższymi uczelniami. Ponad 30. letnia współpraca z kielecką uczelnią techniczną, obecnie Politechniką Świętokrzyską, dotyczy rozwiązywania problemów i wymiany doświadczeń w zakresie badań laboratoryjnych elementów pneumatyki. Od kilku lat w Ośrodku prowadzone są praktyki studenckie i inicjowane tematy prac. Na płaszczyźnie badań Ośrodek współpracuje także ze specjalistami z Politechniki Warszawskiej, krakowskiej AGH, Politechniki Koszalińskiej i Rzeszowskiej. Ponadto Ośrodek bierze udział w realizacji tematów celowych prowadzonych przez Politechniką Wrocławską, w tym dotyczących wykorzystania energii sprężonego powietrza w procesach odlewniczych.

Już w latach 70. utworzono w jednostce własne laboratorium wyposażone w stanowiska pozwalające na prowadzenie badań zgodnie z wymaganiami norm międzynarodowych ISO. Systematycznie modernizowana jest także baza wykonawcza Zakładu Wdrożeń. Stały rozwój techniki i osiągnięcia światowej pneumatyki obligują załogę do ciągłego rozszerzania wiedzy i umiejętności w zakresie efektywnego wykorzystania energii sprężonego powietrza zarówno jako narzędzia obsługi procesów przemysłowych, jak też usprawniania działalności w innych dziedzinach życia.
We współpracy z krajowymi uczelniami Ośrodek od szeregu lat organizuje cykliczne konferencje naukowo-techniczne, o wspólnej nazwie „PNEUMA”.

Rokrocznie uczestniczy również w sympozjach i zjazdach oraz branżowych targach i wystawach.

 

Działalność ogólnotechniczna

Od pierwszych lat działalności OBREiUP prowadzi działalność ogólnotechniczną w tym informację naukowo-techniczną w branży pneumatyki i szeroką promocję osiągnięć nauki, z ukierunkowaniem na praktyczne wykorzystanie energii sprężonego powietrza oraz zastosowanie elementów i układów pneumatycznych w mechanizacji i automatyzacji urządzeń przemysłowych.

W chwili powołania Ośrodek został upoważniony do prowadzenia całokształtu krajowych prac normalizacyjnych w dziedzinie pneumatyki napędowej i sterującej.

Po nowelizacji Ustawy o normalizacji obowiązującej od 1 stycznia 2003 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 169, poz.1386) w OBREiUP został utworzony sekretariat Komitetu Technicznego nr 208 ds. Napędów i sterowań pneumatycznych, który firma prowadzi do chwili obecnej, aktywnie uczestnicząc w pracach o zasięgu krajowym i międzynarodowym, w ramach działalności komitetów międzynarodowej organizacji normalizacyjnej ISO TC 131 i TC 118 oraz komitetu europejskiego CEN.

 

Przekształcenie jednostki

W 2008 r., w wyniku prowadzonego przez Ministra Gospodarki procesu komercjalizacji jednostek badawczo-rozwojowych, nastąpiło przekształcenie jednostki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Elementów i Układów Pneumatyki Sp. z o.o. z przejęciem majątku Ośrodka przez utworzoną spółkę oraz zachowaniem przedmiotu i zakresu działalności firmy.